Aviso Legal

En cumprimento do disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento e á libre circulación de datos persoais (en diante RGPD), a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais (en diante L.Ou. 3/2018) e a súa normativa de desenvolvemento, informámoslle que esta entidade adopta as medidas oportunas para dar cumprimento aos principios establecidos no artigo 5 RGPD e artigos 4 a 10 da L.Ou. 3/2018. Tratar os datos con licitude, lealdade e transparencia de acordo con a finalidade para a que foron solicitados. Só trata datos adecuados, pertinentes e limitados en relación cos fins. Tomar as medidas adecuadas para garantir a confidencialidade, dispoñibilidade, integridade e exactitude.

Ao proporcionarnos os seus datos persoais e utilizar o noso sitio web, entendemos que leu e entendeu os termos relacionados coa protección de datos persoais que se establecen.

I. RESPONSABLE DO TRATAMENTO:

CEBEM FORMACION PROFESIONAL S.L.

CIF: B 36.955.714

Domicilio: Avda García Barbón, 48-bajo, 36201 VIGO

Mail: secretaria@danielcastelao.org e info@danielcastelao.org.

II. DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS (DPD):

RODRIGUEZ Y VILAS C.B.

Mail:dpo@rodriguezyvilas.es

III. FINALIDADES PRINCIPAIS DO TRATAMENTO DOS seus DATOS DE CARÁCTER PERSOAL E BASE XURÍDICA:

 • Prestación de servizos educativos, actividades e servizos complementarios e actividades extraescolares. Base xurídica que ampara este tratamento: Lei Orgánica 2/2006 de Educación, Lei Orgánica 3/1985 reguladora do Dereito á Educación, cumprimento de obrigacións e interese lexítimo do responsable do tratamento derivadas do exercicio da actividade educativa
 • Xestión, control e tramitación das axudas. Base xurídica que ampara este tratamento: lei, consentimento e interese lexítimo do responsable do tratamento derivado do exercicio da actividade educativa.
 • Promoción e desenvolvemento de actividades e servizos, programas e proxectos. Base xurídica que sustenta este tratamento: normativa reguladora do programa e/o proxecto, cumprimento de obrigacións, consentimento e interese lexítimo do encargado do tratamento derivadas da normativa reguladora da actividade, programa ou proxecto.
 • Promoción, desenvolvemento e execución de accións formativas. Base xurídica que ampara este tratamento: normativa reguladora das accións formativas, cumprimento de obrigacións, consentimento e interese lexítimo do responsable do tratamento derivado da normativa reguladora das accións formativas.
 • Atención de consultas. Base xurídica que apoia este tratamento: cumprimento de obrigacións, consentimento e interese lexítimo do responsable do tratamento derivado do cumprimento das súas finalidades.
 • Selección de persoal. Base xurídica que apoia este tratamento: consentimento e interese lexítimo do responsable do tratamento para realizar a actividade.Manter a relación cos provedores e a xestión de Recursos Humanos. Base xurídica que ampara este tratamento: lei, cumprimento de obrigacións e interese lexítimo do responsable do tratamento para realizar a actividade.
 • Bolsa de traballo. Base legal para este tratamento: consentimento.
 • Xestión de antigos alumnos. Base xurídica que ampara este tratamento: a lei (respecto a os datos contidos no expediente académico), interese lexítimo do responsable do tratamento para manter a relación no ámbito da comunidade educativa e consentimento.
 • Imaxes:
 • Gravación de imaxes en actividades docentes. Base que lexitima o tratamento: Lei.
 • Grabación y difusión de imágenes en eventos organizados y realizados en centros educativos. Base que legitima el tratamiento: consentimiento.
 • Grabación de imágenes de actividades realizadas fuera del ámbito educativo. Base que legitima el tratamiento: consentimiento.

IV. CATEGORÍAS DE DATOS. PROCÉSANSE AS SEGUINTES CATEGORÍAS DE DATOS:

Colectivo: Empregados

Categoría de datos tratados: Datos identificativos, de contacto, económicos e financeiros, profesionais, categoría especial, condenas penais, imaxes.

Colectivo: Estudantes
Categoría de datos tratados: Identificación, contacto, académicos, datos de categoría especial, imaxes, situación social/familiar, económica.

Colectivo: usuarios de la web
Categoría de datos tratados: Datos de navegación, datos de identificación.

Colectivo: Provedores e clientes
Categoría de datos tratados: Datos identificativos, de contacto, económicos e financieiros.

Colectivo: Pais e/ou titores
Categoría de datos tratados: Identificación, contacto, datos económicos, estado civil, relacións paterno-filiais, imaxes.

Candidatos: Paise/ou titores
Categoría de datos tratados: Identificación, contacto, profesional, académico, datos de imaxe.

Candidatos: Persoas de contacto e/o autorizadas

Categoría de datos tratados: Datos de identificación e contacto.

Candidatos: asistentes ao evento

Categoría de datos tratados: Imaxes.

Candidatos: Representantes

Categoría de datos tratados: Datos de identificación e contacto.

Candidatos: Antigos alumnos

Categoría de datos tratados: Datos de identificación, datos de contacto, expedientes académicos, profesionais, imaxes.


V. DESTINATARIOS OU CATEGORÍAS DE DESTINATARIOS DE DATOS PERSOAIS.

Os datos serán cedidos a:

 • A Administración Pública, cando así o dispoña a normativa vixente.Entidades financeiras de cobranzas e pagos.
 • Entidades aseguradoras (seguros de accidentes etc.)/ etc.) para a contratación de seguros.
 • Entidades intermedias que colaboran e/o interveñen na xestión de proxectos e/o programas, para a súa execución. 
 • Empresas para a inserción laboral e, no seu caso, a realización de prácticas.

VI. TRANSFERENCIAS INTERNACIONAIS DE DATOS.

O Responsable do Tratamento non ten previsto realizar transferencias internacionais de datos. Se é necesario realizalos, notificarase aos interesados ​​e, no seu caso, solicitarase autorización.

VII. PERIODO DE ALMACENAMENTO.

Os datos tratados no expediente académico consérvanse indefinidamente.

Os datos que se traten na execución de proxectos e/o programas financiados total ou parcialmente pola Administración Pública, conservaranse durante o tempo previsto na normativa reguladora e en todo caso dentro do prazo de prescrición de accións e/o reclamacións.

Os datos tratados en base ao consentimento conservaranse mentres non se retire.

O resto de datos conservaranse mentres se manteña a relación e/o prestación do servizo, no seu caso segundo a normativa reguladora e conservaranse sempre dentro do prazo de prescrición de accións e/o reclamacións.


VIII. DEREITOS DOS INTERESADOS.

O interesado ten os seguintes dereitos. Para exercelo, deberá enviar unha solicitude por escrito con copia do seu DNI á dirección de correo electrónico info@danielcastelao.org, secretaria@danielcastelao.org.

 1. Dereito de acceso aos seus datos persoais.
 2. Dereito a solicitar a rectificación dos seus datos persoais cando sexan inexactos.
 3. Dereito a solicitar a supresión dos datos persoais, cando concorra algunha das seguintes circunstancias:

Os datos persoais xa non son necesarios en relación cos fins para os que foron recompilados ou procesados.

O interesado retira o consentimento en que se basea o tratamento e este non se basea noutra base legal.

O interesado oponse ao tratamento e non prevalecen outras razóns.

Os datos persoais foron procesados ​​ilegalmente.

Os datos persoais deban suprimirse para o cumprimento dunha obrigación legal establecida no Dereito da Unión ou dos Estados membros que sexa de aplicación ao responsable do tratamento.

Os datos persoais obtivéronse en relación coa oferta de servizos da sociedade da información

 1. Dereito a solicitar a limitación do tratamento, cando concorra algunha das seguintes circunstancias:

Cuestionar a exactitude dos datos.

O tratamento é ilícito e vostede oponse á supresión.

Os datos non son necesarios pero vostede necesítaos para formular e/o exercer a defensa de reclamacións.

Vostede oponse ao tratamento e ata que se comproben os motivos lexítimos prevalecientes.

 1. Dereito á portabilidad dos datos, cando o tratamento estea baseado no consentimento ou nunha relación contractual e realícese por medios automatizados.
 2. Dereito a opoñerse ao tratamento dos seus datos persoais.
 3. Dereito a que os seus datos non sexan obxecto de decisións baseadas unicamente no tratamento automatizado, incluída a elaboración de perfís, que produza efectos xurídicos sobre os mesmos ou lles afecte significativamente de forma similar.

 

IX AUTORIDADE DE CONTROL

Poderá presentar unha reclamación ante a autoridade de control se ven afectados os seus dereitos en materia de protección de datos persoais.

X COMUNICACIÓN DE DATOS.

Deberá comunicar os seus datos persoais en tratamentos baseados ​​na lei e/o a relación contractual. Se non comunica os datos, non poderá formalizarse o contrato ou, no seu caso, non poderá prestarse o servizo concreto para o que se solicitan.

A súa negativa para dar o seu consentimento para o procesamento de datos persoais baseados ​​exclusivamente no consentimento non afectará o resto do procesamento.

XI DECISIÓNS E PERFÍS AUTOMATIZADOS.

O responsable do tratamento non toma decisións automatizadas.

O controlador de datos utiliza datos persoais para a avaliación académica e de habilidades. Esta avaliación non está automatizada.


XII REVOGACIÓN DO CONSENTIMENTO.

O interesado ten dereito a retirar o consentimento prestado en calquera momento sen que iso afecte á licitud do tratamento baseado no consentimento prestado no momento da súa subscrición ou envío de datos.

XIII. COMUNICACIÓNS ELECTRÓNICAS..

En cumprimento da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, informámoslle que as direccións de correo electrónico poderán ser utilizadas para o envío de información da nosa organización. Se non desexa recibir información ou desexa revogar o consentimento prestado para o tratamento dos seus datos, deberá enviar unha comunicación con copia do seu DNI á seguinte dirección de correo electrónico: info@danielcastelao.org, secretaria@danielcastelao.org .