Términos e Condicións

I. TÉRMINOS LEGAIS E CONDICIÓNS

Por favor, lea atentamente as seguintes condicións xerais. Polo acceso a esta dirección e a calquera das súas páxinas (en diante, “a Web”) vostede terá a consideración de usuario e presúmese que acepta estas Condicións Xerais.

O acceso a algunha das páxinas desta Web pode estar limitado polas leis e disposicións das distintas xurisdicións dos países. Se vostede atópase nesta circunstancia, non terá acceso a parte ou a toda a Web de CPR Daniel Castelao.

II.PROPIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL

Esta Web é propiedade de CPR Daniel Castelao. Os dereitos de Propiedade Intelectual e dereitos de explotación e reprodución desta Web, das súas páxinas, pantallas, a información que conteñen, a súa aparencia e deseño, así como os vínculos (“hiperlinks”) que se establezan desde ela a outras páxinas Web de calquera sociedade pertencente a CPR Daniel Castelao son propiedade exclusiva deste salvo que se especifique outra cousa.

Todas as denominacións, deseños e/o logotipos que compoñen esta páxina son marcas debidamente rexistradas. Calquera uso indebido das mesmas por persoa diferente do seu lexítimo titular poderá ser perseguido de conformidade coa lexislación vixente.

Os dereitos de propiedade intelectual e marcas de terceiros están destacados convenientemente e deben ser respectados por todo aquel que acceda á Web. Só para uso persoal e privado permítese descargar os contidos, copiar ou imprimir calquera páxina desta Web. Queda prohibido reproducir, transmitir, modificar ou suprimir a información, contido ou advertencias desta Web sen a previa autorización escrita de CPR Daniel Castelao.

III. LEXISLACIÓN APLICABLE

As presentes condicións xerais rexeranse pola lexislación española.

1. Política De Privacidade

CPR Daniel Castelao deseñou unha política de privacidade, e estableceu os medios e procedementos necesarios para levala a cabo.

De acordo con a Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal (O 15/1999 do 13 de decembro), enténdese por datos persoais “calquera información concernente a persoas físicas identificadas ou identificables”.

Os únicos datos persoais aos que CPR Daniel Castelao terá acceso serán aqueles que o usuario facilite voluntariamente. Neste sentido é preciso que o usuario coñeza que para o alta e rexistro nalgúns produtos/servizos ofrecidos a través das webs de CPR Daniel Castelao, solicitaránselle datos de carácter persoal. Nos casos e respecto dos datos nos que así se indique expresamente ao usuario/cliente, se non facilita os mesmos, non poderá acceder nin utilizar os referidos servizos e contidos. Os datos de carácter voluntario solicítanse por CPR Daniel Castelao coa finalidade que se indica na cláusula de Protección de Datos que se recolle máis adiante.

En cumprimento da normativa vixente, CPR Daniel Castelao adoptou as medidas técnicas e organizativas necesarias para manter o nivel de seguridade requirido en atención aos datos persoais tratados. Así mesmo, está dotado dos mecanismos precisos ao seu alcance para evitar na medida do posible os accesos non autorizados, subtraccións e modificacións ilícitas e a perda dos datos.

Con todo, se vostede publica información persoal en liña que é accesible ao público, é posible que vostede reciba mensaxes non solicitadas doutras persoas e que os seus datos, por tanto, sexan coñecidos por terceiros.

Por todo o anterior, recoméndaselle a máxima dilixencia nesta materia e a utilización de todas as ferramentas de seguridade que teña ao seu alcance, non responsabilizándose CPR Daniel Castelao de subtraccións, modificacións ou perdas de datos ilícitas.

O usuario ten recoñecidos pola lei os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, no seu caso, respecto dos seus datos persoais, podendo exercitar estes dereitos por escrito dirixido á dirección que figura na Cláusula de Protección de Datos que se recolle máis adiante. Da mesma maneira pode revogar en calquera momento a autorización que concedese para o uso ou cesión dos seus datos, sen prexuízo do dereito que asiste a CPR Daniel Castelao de resolver o contrato ou operación de que se trate, cando devanditos datos fosen imprescindibles para o bo fin dos mesmos. Tamén poderá modificar os datos que, a través das páxinas web, facilitase a CPR Daniel Castelao na forma que se indica nas mesmas.

2. Cláusula De Protección De Datos

  1. O usuario, no caso de ser persoa física queda informado de que os seus datos persoais, aos que CPR Daniel Castelao teña acceso como consecuencia de consultas, transaccións, operacións, solicitude de contrato, contratación de produtos e servizos que teñan lugar por calquera medio, ou de procesos informáticos respecto de datos xa rexistrados, incorpóranse ao correspondente ficheiro de CPR Daniel Castelao, autorizando a este ao tratamento dos que sexan necesarios para a súa utilización en relación co desenvolvimiento da operación ou servizo convido. A presente autorización terá carácter obrigatorio.
  2. Así mesmo autoriza expresamente a CPR Daniel Castelao para o uso dos seus datos na oferta e contratación produtos e servizos, así como para o desenvolvemento de accións comerciais, sexan de carácter xeral ou adaptadas ás súas características persoais. Ditas accións comerciais poderán ser realizadas por correo electrónico ou outro medio de comunicación electrónica equivalente, salvo que o usuario opóñase expresamente e por escrito.
  3. Igualmente, o Usuario autoriza a comunicación ou cesión dos mencionados datos ás sociedades pertencentes ao grupo CPR Daniel Castelao co mesmo obxecto e polos mesmos medios indicados nos apartados anteriores, estendendo para iso a estas a autorización expresa para o uso do correo electrónico ou medio equivalente. Os interesados quedan informados de que dita cesión prodúcese en leste mesmo momento ás Sociedades cuxa denominación, actividade e domicilio social indícanse máis adiante. No caso de cesións posteriores a favor doutras Sociedades do Grupo, as partes conveñen que CPR Daniel Castelao comunique tales cesións ao interesado na forma habitual utilizada para informarlle dos produtos/servizos que teña contratados.
  4. O usuario queda informado do seu dereito de oposición, acceso, rectificación e cancelación, respecto dos seus datos persoais nos termos previstos na Lei, podendo exercitar estes dereitos por escrito mediante email enviado á dirección info@danielcastelao.org, ao que achegará documento que acredite a súa identidade.
  5. O Usuario poderá revogar as autorizacións que dese para o uso ou cesión dos seus datos persoais, excepción feita do previsto no apartado 1 desa cláusula que é obrigatoria, na mesma forma prevista no apartado 4 anterior.

Iv. Protección de datos personais

CPR Daniel Castelao atópase profundamente comprometido co cumprimento da normativa española de protección de datos de carácter persoal, e garante o cumprimento íntegro das obrigacións dispostas, así como a implementación das medidas de seguridade dispostas no art. 9 da Lei 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD) e no Regulamento de Desenvolvemento da LOPD.